Stručno-razvojni centar

O SRC-u

učionica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nas je na osnovu naših pozitivnih postignuća u rujnu 2018. godine imenovalo STRUČNO–RAZVOJNIM CENTROM za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno, radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima Republike Hrvatske. Naša znanja, iskustva i postignuća podijeliti ćemo sa polaznicima našeg programa edukacije. Početak edukacije 1. generacije polaznika iz Programa planiran je u veljači 2019. godine.

Ukoliko ste zainteresirani molimo Vas da popunite i pošaljete registracijski list.

Program rada

MJESTO ODRŽAVANJA: Dječji vrtić “Radost”, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, Crikvenica
BROJ SUDIONIKA: 18 – 25

CILJ RADA stručno-razvojnog centra je stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za stvaranje i njegovanje partnerskog odnosa s roditeljima u svrhu ostvarivanja i promicanja prava djeteta.

POLAZNICI EDUKACIJE: stručni djelatnici u dječjim vrtićima motivirani za provođenje radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” i drugih oblika podrške (odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre).

Očekujemo dva do tri polaznika iz svakog vrtića radi timskog provođenja aktivnosti u matičnim vrtićima.

SADRŽAJ USAVRŠAVANJA

Program stručne edukacije realizirat će se kroz uvodni i 8 edukativnih modula. Uvodni modul se održava u veljači, a namijenjen je ravnateljima ustanova iz kojih polaznici dolaze. Predviđeni termini održavanja edukacija su ožujak, travanj, svibanj, lipanj u prvoj pedagoškoj godini te studeni, prosinac, siječanj i veljača u drugoj pedagoškoj godini provođenja edukacije.

Moduli su različitog trajanja, ovisno o samom sadržaju (do 9 školskih sati jednodnevni ili do 18 školskih sati dvodnevni moduli). Detaljan prikaz sadržaja i satnice programa polaznici će dobiti na početku edukacije. Program će se ostvarivati kroz 135 školskih sati neposredne edukacije.

OBLICI RADA: znanstveno-stručno utemeljena predavanja i praktično-iskustvene radionice, intervizijski i evaluacijski susreti, seminari, on-line praćenje, refleksije i rasprave, vježbe u manjim grupama, demonstracije, fokus grupe, neposredni rad s grupom roditelja, pisanje osvrta, prorada literature.

VODITELJI PROGRAMA
Provoditelji programa iz Dječjeg vrtića “Radost”:

 • Martina Magaš, mag. praesc. educ., ravnateljica
 • Admira Iljazi, stručni suradnik pedagog
 • Sandra Miculinić, odgojiteljica mentorica
 • Tatjana Car-Kolombo, odgojiteljica mentorica
 • Sandra Erceg, odgojiteljica
 • Tea Petek Manestar, defektolog-odgojitelj
 • Branka Cvija, odgojiteljica-savjetnica
 • Daniela Car Mohač, odgojiteljica
 • te ostali odgojitelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima.

Uz stručne djelatnike našeg vrtića predavači će biti i stručnjaci s Učiteljskog i Tehničkog fakulteta u Rijeci, MZO-a, AZOO-a, Centra za pomoć u zajednici Izvor Selce i stručnjaci iz drugih ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

ZADAĆE STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA u podizanju profesionalnih kompetencija stručnih djelatnika drugih vrtića su:

 • proširivati i usvajati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima:
  – omogućiti bolje razumijevanje uloge roditelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  – omogućiti bolje razumijevanje odnosa s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta, koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
  – proširivati znanja i vještine komunikacije s roditeljima
  – proširivati znanja i vještine različitog oblika grupnog rada s roditeljima
  – osposobiti se za vođenje radionica “Rastimo zajedno”
 • proširivati kompetencije timskog rada i planiranja
 • omogućavati profesionalno povezivanje te razmjenu znanja i iskustava praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske
 • omogućiti suradnju s akademskom zajednicom u svrhu povezivanja novih znanstveno-stručnih spoznaja s praksom.

OČEKIVANI ISHODI USAVRŠAVANJA – polaznici će:

 • proširiti znanja o utjecaju odgovornog roditeljstva na dobrobit djeteta
 • pojasniti ulogu roditelja u današnjem društvu i osvijestiti važnost podrške roditeljstvu
 • dobiti jasniju sliku o odnosu s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
 • usvojiti temeljne komunikacijske vještine posebno vještine “čiste komunikacije” te vještine grupnog i individualnog rada s odraslima
 • proširiti znanja i vještine davanja podrške roditeljima
 • usvojiti vještine rada u timu
 • biti osposobljeni za vođenje radionica s roditeljima te radionica “Rastimo zajedno”
 • profesionalno se povezati u zajednicu praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske koji djeluju u različitim uvjetima u svrhu razmjene znanja i iskustava
 • unaprijediti profesionalni rad u skladu s novim znanstveno-stručnim spoznajama.

OBVEZE POLAZNIKA

 • Nakon završetka četvrtog modula, kao dio edukacije, novi voditelji radionica Rastimo zajedno imaju obvezu provesti sa svojim timom u svom vrtiću jedan ciklus od 11 radionica s roditeljima.
 • Nakon svake radionice šalju izvješće o provedenoj radionici putem elektroničke pošte svim ostalim polaznicima i edukatoricama u stručno-razvojnom centru. Od njih dobivaju stručni osvrt na svako izvješće.
 • Proučavanje preporučene stručne literature i Priručnika za voditelje Rastimo zajedno također je dio obveze polaznika.

Polaznici će biti osposobljeni i za primjenu ostalih sadržaja iz programa SRC-a:

 • komunikacijski roditeljski sastanci
 • Klub roditelja “Rastimo zajedno”
 • Klub očeva “Rastimo zajedno”
 • radionice “Rastimo zajedno” za odgajatelje matičnih vrtića
 • izrada letaka, obavijesti, priprema radionice i sl.

OBVEZE EDUKATORA

 • Tijekom trajanja edukacije: praćenje i podrška timovima provoditelja radionica s roditeljima Rastimo zajedno što uključuje: analizu izvješća, davanje pisane povratne informacije elektronskom poštom o održanim radionicama, obradu podataka (kvalitativno i kvantitativno) u trajanju od 70 školskih sati.
 • Pružanje podrške u ostalim sadržajima/aktivnostima iz programa SRC-a koje će polaznici provoditi u matičnim vrtićima tijekom edukacije.

POTVRDNICE

Stručno-razvojni centar će izdati dvije potvrdnice tijekom edukacije: nakon četvrtog modula po završetku edukacije za voditelje radionica s roditeljima Rastimo zajedno te nakon završetka cjelovite edukacije, tj. devetog modula.

Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće.
Druga potvrdnica je dokument o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u i stručno razvojnom centru, broju sati edukacije te jednom provedenom ciklusu radionica Rastimo zajedno.

Pregled edukacija po modulima

UVODNI MODUL

Teme:
Važnost stručnog usavršavanja u području suradnje s roditeljima
Ciljevi SRC i prezentacija programa

I. MODUL – 2 dana

Uvod u program Stručno razvojnog centra
Suvremeni pristupi roditeljstvu
“Vaše dijete – naše dijete” – važnost i načini suradnje s roditeljima
Iskustva voditelja programa Rastimo zajedno u Dječjem vrtiću Radost
Komunikacija je ključ
Temeljne vještine komunikacije

II. MODUL – 2 dana

Vrijednosti i temeljne vještine rada s grupom odraslih
Kako osmisliti i organizirati radionicu
Partnerstvo s roditeljima – iskustva DV Radost stvaranja partnerskih odnosa kroz rad na odgojno-obrazovnom projektu
Komunikacijski roditeljski sastanci (osobitosti, ciljevi, priprema, vođenje, zaključci)
Rad savjetovališta za roditelje, Individualni razgovori s roditeljima
Izrada letaka i novi mediji u komunikacija s roditeljima: Rad u programu Publisher
Društvene mreže, opasnosti interneta, trendovi komunikacija

III. MODUL – 2 dana

Osvrt na provedene komunikacijske roditeljske sastanke / radionice / individualne razgovore
Predstavljanje ishodišta i ciljeva programa Rastimo zajedno
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta
Upoznavanje materijala i upute za rad u malim grupama-timovima
Demonstracija radionice Četiri stupa roditeljstva (voditelji)
Demonstracija radionice Roditelji 21. stoljeća (sudionici)
Demonstracija radionice Četiri stupa roditeljstva (sudionici)
Demonstracija radionice Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta (sudionici)
Demonstracija radionice Sva naša djeca i kako ih volimo (sudionici)
Konzultacija za radionice 5 – 11

IV. MODUL – 2 dana

Demonstracija radionice Postavljanje granica: zašto i kako? (voditelji)
Demonstracija radionice Slušanje – važna vještina roditeljstva (sudionici)
Demonstracija radionice Kako dijete uči o svijetu oko sebe? (sudionici)
Demonstracija radionice Postavljanje granica: zašto i kako? (sudionici)
Demonstracija radionice Biramo i kreiramo rješenja (sudionici)
Demonstracija radionice Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja (sudionici)
Demonstracija radionice Biti roditelj: utjecaji i izbori (sudionici)
Demonstracija radionice Završetak i novi početak (sudionici)
Načini prezentacije programa RZ roditeljima (podjela materijala, letaka, uputa, razmjena kontakata, izrada plakata – kreativna radionica) / Diskusija
Upute za izradu programa za verifikaciju; pisanje izvješća (upute), evaluacija

V. MODUL – 2 dana

Specifičnosti rada s roditeljima djece s teškoćama u razvoju
Specifičnosti rada s roditeljima djece u izazovnim životnim okolnostima
Evaluacija procesa u do sada provedenim radionicama “Rastimo zajedno”
Planiranje i provedba predstojećih radionica

VI. MODUL – 2 dana

Temeljne vrijednosti roditeljstva
Razvoj osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos
Iskustva nakon provođenja radionica Rastimo zajedno-kvantitativna i kvalitativna analiza
Evaluacija rada u timovima – refleksija na evaluacijski upitnik o timskom i stručnom radu voditelja
Klub roditelja “Rastimo zajedno” – zbirka ideja za aktivnosti u Klubu roditelja “Rastimo zajedno”
Demonstracija radionice o sukobima roditelja s djecom
Demonstracija radionice o sukobima među djecom

VII. MODUL – 2 dana

Osvrt na održane klubove roditelja
Priprema za provođenje stručnog usavršavanja za odgojitelje u matičnim vrtićima – 7 radionica za odgojitelje
Iskustva suradnje s roditeljima u provođenju projekata
Iskustva suradnje s roditeljima unutar redovitog programa
Važnost uloge oca u ranom djetinjstvu
Iskustva Dječjeg vrtića “Radost” u provođenju Kluba očeva
Demonstracija radionice “Očinska uloga u ranom djetinjstvu”
Demonstracija radionice “O tatama i osjećajima”
Demonstracija radionice “O tatama i mamama”
Demonstracija radionice “Tata od zanata”

VIII. MODUL – 1 dan

Razmjena iskustava dobre prakse polaznika edukacije u suradnji s roditeljima
Fokus grupa / “World caffe” – “Odgajatelji i roditelji – na istom zadatku”
Evaluacija cijelog programa stručnog usavršavanja i podjela potvrdnica

Sažetak modula

Uvodni modul

Namijenjen je ravnateljima vrtića uključenih u edukaciju. Kroz uvodni modul prezentirat će se važnost stručnog usavršavanja u području suradnje s roditeljima. Bit će prezentirani ciljevi i program Stručno-razvojnog centra.

Modul 1

Nakon uvoda u program stručno razvojnog centra biti će održana predavanja: “Suvremeni pristupi roditeljstvu” te “Vaše dijete-naše dijete – važnost i načini suradnje s roditeljima”. Bit će prezentirana iskustva voditelja programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” Dječjeg vrtića “Radost”.

Nakon uvodnog predavanja “Komunikacija je ključ” bit te održane radionice s ciljem razvoja i uvježbavanja temeljnih vještina komunikacije (aktivno i pasivno slušanje, asertivna komunikacija, zamke komunikacije).

Modul 2

Vrijednosti i temeljne vještine rada s grupom odraslih

Kroz modul će se sudionici upoznati sa osnovnim obilježjima grupnog rada (faze razvoja grupnog rada, pristup članovima, načini komunikacije i dr.). Sudionici će proširiti spoznaje o načinima planiranja i organiziranja radionica.

Dječji vrtić “Radost” Crikvenica prezentirat će iskustvo partnerstva s roditeljima kroz rad na projektu, načine vođenja komunikacijskih roditeljskih sastanka, rad savjetovališta za roditelje, vođenje individualnih razgovora. Kroz rad u programu Publisher sudionici će imati priliku doznati kako izraditi letke i koristiti nove medije u komunikaciji s roditeljima. Govorit će se o trendovima u komunikaciji s roditeljima- preko društvenih mreža i opasnostima koje donosi Internet. Zadatak za polaznike edukacije je do idućeg modula provesti jedan komunikacijski roditeljski sastanak ili individualni razgovor.

Modul 3

Nakon osvrta na provedene roditeljske sastanke/individualne razgovore, sudionici će biti upoznati sa ishodištem i ciljevima programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno. Kroz predavanje Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta biti će predstavljen program “Rastimo zajedno”. Kroz demonstraciju radionica u kojoj će imati aktivnu ulogu, sudionici će biti upoznati s prve četiri radionice programa Rastimo zajedno (Roditelji 21. Stoljeća, Četiri stupa roditeljstva, Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta, Sva naša djeca i kako ih volimo).

Modul 4

Kroz demonstraciju radionica u kojoj će imati aktivnu ulogu, sudionici će biti upoznati s 5. do 11. radionice programa Rastimo zajedno. Sudionicima će biti prikazane mogućnosti različitih načina prezentacije programa Rastimo zajedno roditeljima. Dobiti će upute za izradu programa za verifikaciju programa “Rastimo zajedno” u matičnim vrtićima te pisanje izvješća. Zadatak za sudionike je pripremiti program za verifikaciju te krenuti s provedbom “Rastimo zajedno” radionica u svojim vrtićima najkasnije do početka veljače.

Modul 5

Tema petog modula su specifičnostima rada s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, te roditeljima djece u izazovnim životnim okolnostima. Evaluirat će se dosadašnja provedba radionica te će se planirati provedba predstojećih.

Modul 6

Sudionici će biti upoznati s temeljnim vrijednostima roditeljstva, te načinima razvoja osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos. Provest će se kvantitativna i kvalitativna analiza iskustva nakon provođenja radionica “Rastimo zajedno”, te evaluacija rada u timovima, tj. refleksija na evaluacijski upitnik o timskom i stručnom radu voditelja.

U šestom modulu sudionici će biti upoznati s radom Kluba roditelja “Rastimo zajedno”. Prezentirat će aktivnosti u Klubu roditelja. Demonstrirat će se radionice o sukobima roditelja s djecom te o sukobima među djecom. Zadatak za sudionike je provesti jedan klub roditelja RZ i planirati radionice “Rastimo zajedno” za odgajatelje matičnog vrtića u idućoj pedagoškoj godini.

Modul 7

Sudionici će dati osvrt na održane klubove roditelja u svojim vrtićima. Pripremit će se za provođenje stručnog usavršavanja “Rastimo zajedno” za odgojitelje u matičnim vrtićima. Dječji vrtić “Radost” će prikazati svoja iskustva suradnje s roditeljima u provođenju projekata kroz prikaz provedene Građanske inicijative. Biti će prikazana iskustva i specifičnosti suradnje s roditeljima unutar redovitog programa u Dječjem vrtiću “Radost” te u drugim vrtićima Republike Hrvatske.

Govoriti će se važnost uloge oca u ranom djetinjstvu, te iskustva Dječjeg vrtića “Radost” u provođenju Kluba očeva. Kroz demonstraciju radionica, sudionici će biti upoznati sa “Rastimo zajedno” radionicama za očeve.

Modul 8

U završnom modulu razmjenjivat će se iskustva dobre prakse polaznika edukacije u suradnji s roditeljima. Kroz fokus grupe ili “Word caffe” raspravljati će se o ulozi odgajatelja i roditelja kroz temu “Odgajatelji i roditelji – na istom zadatku”. Nakon evaluacije programa slijedi podjela potvrdnica.

Kalendar modula

Uvodni modul
 • 8. veljače 2019. | 9,00 – 12,00
I. modul
 • 7. ožujka 2019. | 8,30 – 15,30
 • 8. ožujka 2019. | 8,45 – 15,45
II. modul
 • 4. travnja 2019. | 8,30 – 15,30
 • 5. travnja 2019. | 9,45 – 16,45
III. modul
 • 9. svibnja 2019. | 9,30 – 16,30
 • 10. svibnja 2019. | 8,45 – 15,45
IV. modul
 • 6. lipnja 2019. | 8,45 – 15,45
 • 7. lipnja 2019. | 9,45 – 16,45
V. modul
 • 7. studeni 2019. | 9,30 – 16,00
 • 8. studeni 2019. | 9,45 – 15,15
VI. modul
 • 5. prosinca 2019. | 9,30 – 16,00
 • 6. prosinca 2019. | 10,30 – 16,45
VII. modul
 • 9. siječnja 2020. | 9,30 – 15,30
 • 10. siječnja 2020. | 9,45 – 17,15
VIII. modul
 • 7. veljače 2020. | 9,00 – 16,45

Ponuda edukacija

Edukaciju provodimo u suradnji s profesorima – znanstvenicima s Učiteljskog i Tehničkog fakulteta u Rijeci, stručnjacima Centra za pomoć u zajednici Izvor iz Selca, stručnjacima iz drugih ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te temeljem naših postignuća u podršci roditeljstvu i suradnji s roditeljima.

Polaznici edukacije tijekom edukacije dobivaju dvije potvrdnice Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće. Druga potvrdnica je dokument o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u i stručno razvojnom centru, broju sati edukacije te jednom provedenom ciklusu radionica “Rastimo zajedno”.

TRAJANJE

Program edukacije ostvarivat će se kroz 9 modula – uvodni modul i 8 edukativnih modula. Moduli su dvodnevni, osim zadnjeg koji je jednodnevni.
Termini održavanja: veljača (uvodni modul), ožujak, travanj, svibanj, lipanj u prvoj pedagoškoj godini te studeni, prosinac, siječanj i veljača u drugoj pedagoškoj godini provođenja edukacije (četvrtak i petak).

CIJENA EDUKACIJA

Za dvodnevni modul iznosi 800 kn za jednog polaznika, 600 kn za drugog polaznika i 400 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića.
Za jednodnevni modul 400 kn za jednog polaznika, 300 kn za drugog polaznika i 200 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića.
Uvodni modul se ne plaća.

Broj polaznika po edukaciji je 18 – 25 (da bi se održali moduli potrebno je minimalno 18 polaznika)
Sudionici se mogu prijavljivati putem registracijskog lista. Na mrežnoj stranici vrtića bit će sve obavijesti vezane za rad SRC-a.

Registracijski list

[[[["field84","equal_to","na drugi na\u010din"]],[["show_fields","field87"]],"and"]]
1 Step 1

Ovdje možete ispuniti prijavu za edukaciju u stručno-razvojnom centru za podršku roditeljstvu i program "Rastimo zajedno" Dječjeg vrtića "Radost" 

Registracijski list

ZA EDUKACIJU U STRUČNO-RAZVOJNOM CENTRU ZA PODRŠKU RODITELJSTVU I PROGRAM "RASTIMO ZAJEDNO" DJEČJEG VRTIĆA "RADOST" CRIKVENICA

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Izbornik