Stručno-razvojni centar

O SRC-u

učionica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nas je na osnovu naših pozitivnih postignuća u rujnu 2018. godine imenovalo STRUČNO–RAZVOJNIM CENTROM za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno, radi unapređivanja stručnog rada u području predškolskog odgoja i stručnog usavršavanja stručnih djelatnika u dječjim vrtićima Republike Hrvatske. Naša znanja, iskustva i postignuća podijeliti ćemo sa polaznicima našeg programa edukacije. Edukacije 1. generacije polaznika iz Programa održava se od veljače 2019. do veljače 2020. godine. Početak edukacija za 2. generaciju polaznika je planiran od veljače 2020. do veljače 2021. godine.

Ukoliko ste zainteresirani za edukacije molimo Vas da popunite i pošaljete registracijski list.

Program rada

MJESTO ODRŽAVANJA: Dječji vrtić “Radost”, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, Crikvenica
BROJ SUDIONIKA: 18 – 25

CILJ RADA stručno-razvojnog centra je stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za stvaranje i njegovanje partnerskog odnosa s roditeljima u svrhu ostvarivanja i promicanja prava djeteta.

POLAZNICI EDUKACIJE: stručni djelatnici u dječjim vrtićima motivirani za provođenje radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” i drugih oblika podrške (odgojitelji, psiholozi, pedagozi, rehabilitatori, logopedi, medicinske sestre).

Očekujemo dva do tri polaznika iz svakog vrtića radi timskog provođenja aktivnosti u matičnim vrtićima.

SADRŽAJ USAVRŠAVANJA

Program stručne edukacije realizirat će se kroz uvodni i 8 edukativnih modula. Uvodni modul se održava u veljači, a namijenjen je ravnateljima ustanova iz kojih polaznici dolaze. Predviđeni termini održavanja edukacija su ožujak, travanj, svibanj, lipanj u prvoj pedagoškoj godini te studeni, prosinac, siječanj i veljača u drugoj pedagoškoj godini provođenja edukacije.

Moduli su različitog trajanja, ovisno o samom sadržaju (do 9 školskih sati jednodnevni ili do 18 školskih sati dvodnevni moduli). Detaljan prikaz sadržaja i satnice programa polaznici će dobiti na početku edukacije. Program će se ostvarivati kroz 135 školskih sati neposredne edukacije.

OBLICI RADA: znanstveno-stručno utemeljena predavanja i praktično-iskustvene radionice, intervizijski i evaluacijski susreti, seminari, on-line praćenje, refleksije i rasprave, vježbe u manjim grupama, demonstracije, fokus grupe, neposredni rad s grupom roditelja, pisanje osvrta, prorada literature.

VODITELJI PROGRAMA
Provoditelji programa iz Dječjeg vrtića “Radost”:

 • Martina Magaš, mag. praesc. educ., ravnateljica
 • Admira Iljazi, stručni suradnik pedagog
 • Sandra Miculinić, odgojiteljica mentorica
 • Tatjana Car-Kolombo, odgojiteljica mentorica
 • Sandra Erceg, odgojiteljica
 • Tea Petek Manestar, defektolog-odgojitelj
 • Branka Cvija, odgojiteljica-savjetnica
 • Daniela Car Mohač, odgojiteljica
 • te ostali odgojitelji s izraženim kompetencijama u radu s roditeljima.

Uz stručne djelatnike našeg vrtića predavači će biti i stručnjaci s Učiteljskog i Tehničkog fakulteta u Rijeci, MZO-a, AZOO-a, Centra za pomoć u zajednici Izvor Selce i stručnjaci iz drugih ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

ZADAĆE STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA u podizanju profesionalnih kompetencija stručnih djelatnika drugih vrtića su:

 • proširivati i usvajati kompetencije (znanja, vještine, sposobnosti i stavove) stručnih djelatnika za suradnju i partnerski odnos s roditeljima:
  – omogućiti bolje razumijevanje uloge roditelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  – omogućiti bolje razumijevanje odnosa s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta, koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
  – proširivati znanja i vještine komunikacije s roditeljima
  – proširivati znanja i vještine različitog oblika grupnog rada s roditeljima
  – osposobiti se za vođenje radionica “Rastimo zajedno”
 • proširivati kompetencije timskog rada i planiranja
 • omogućavati profesionalno povezivanje te razmjenu znanja i iskustava praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske
 • omogućiti suradnju s akademskom zajednicom u svrhu povezivanja novih znanstveno-stručnih spoznaja s praksom.

OČEKIVANI ISHODI USAVRŠAVANJA – polaznici će:

 • proširiti znanja o utjecaju odgovornog roditeljstva na dobrobit djeteta
 • pojasniti ulogu roditelja u današnjem društvu i osvijestiti važnost podrške roditeljstvu
 • dobiti jasniju sliku o odnosu s roditeljima u zajedničkom podizanju i odgajanju djeteta koji podupire njegovu dobrobit i razvoj
 • usvojiti temeljne komunikacijske vještine posebno vještine “čiste komunikacije” te vještine grupnog i individualnog rada s odraslima
 • proširiti znanja i vještine davanja podrške roditeljima
 • usvojiti vještine rada u timu
 • biti osposobljeni za vođenje radionica s roditeljima te radionica “Rastimo zajedno”
 • profesionalno se povezati u zajednicu praktičara iz dječjih vrtića Republike Hrvatske koji djeluju u različitim uvjetima u svrhu razmjene znanja i iskustava
 • unaprijediti profesionalni rad u skladu s novim znanstveno-stručnim spoznajama.

OBVEZE POLAZNIKA

 • Nakon završetka četvrtog modula, kao dio edukacije, novi voditelji radionica Rastimo zajedno imaju obvezu provesti sa svojim timom u svom vrtiću jedan ciklus od 11 radionica s roditeljima.
 • Nakon svake radionice šalju izvješće o provedenoj radionici putem elektroničke pošte svim ostalim polaznicima i edukatoricama u stručno-razvojnom centru. Od njih dobivaju stručni osvrt na svako izvješće.
 • Proučavanje preporučene stručne literature i Priručnika za voditelje Rastimo zajedno također je dio obveze polaznika.

Polaznici će biti osposobljeni i za primjenu ostalih sadržaja iz programa SRC-a:

 • komunikacijski roditeljski sastanci
 • Klub roditelja “Rastimo zajedno”
 • Klub očeva “Rastimo zajedno”
 • radionice “Rastimo zajedno” za odgajatelje matičnih vrtića
 • izrada letaka, obavijesti, priprema radionice i sl.

OBVEZE EDUKATORA

 • Tijekom trajanja edukacije: praćenje i podrška timovima provoditelja radionica s roditeljima Rastimo zajedno što uključuje: analizu izvješća, davanje pisane povratne informacije elektronskom poštom o održanim radionicama, obradu podataka (kvalitativno i kvantitativno) u trajanju od 70 školskih sati.
 • Pružanje podrške u ostalim sadržajima/aktivnostima iz programa SRC-a koje će polaznici provoditi u matičnim vrtićima tijekom edukacije.

POTVRDNICE

Stručno-razvojni centar će izdati dvije potvrdnice tijekom edukacije: nakon četvrtog modula po završetku edukacije za voditelje radionica s roditeljima Rastimo zajedno te nakon završetka cjelovite edukacije, tj. devetog modula.

Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće.
Druga potvrdnica je dokument o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u i stručno razvojnom centru, broju sati edukacije te jednom provedenom ciklusu radionica Rastimo zajedno.

Pregled edukacija po modulima

UVODNI MODUL

Teme:
Važnost stručnog usavršavanja u području suradnje s roditeljima
Ciljevi SRC i prezentacija programa

I. MODUL – 2 dana

Uvod u program Stručno razvojnog centra
Suvremeni pristupi roditeljstvu
“Vaše dijete – naše dijete” – važnost i načini suradnje s roditeljima
Iskustva voditelja programa Rastimo zajedno u Dječjem vrtiću Radost
Komunikacija je ključ
Temeljne vještine komunikacije

II. MODUL – 2 dana

Vrijednosti i temeljne vještine rada s grupom odraslih
Kako osmisliti i organizirati radionicu
Partnerstvo s roditeljima – iskustva DV Radost stvaranja partnerskih odnosa kroz rad na odgojno-obrazovnom projektu
Komunikacijski roditeljski sastanci (osobitosti, ciljevi, priprema, vođenje, zaključci)
Rad savjetovališta za roditelje, Individualni razgovori s roditeljima
Izrada letaka i novi mediji u komunikacija s roditeljima: Rad u programu Publisher
Društvene mreže, opasnosti interneta, trendovi komunikacija

III. MODUL – 2 dana

Osvrt na provedene komunikacijske roditeljske sastanke / radionice / individualne razgovore
Predstavljanje ishodišta i ciljeva programa Rastimo zajedno
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta
Upoznavanje materijala i upute za rad u malim grupama-timovima
Demonstracija radionice Četiri stupa roditeljstva (voditelji)
Demonstracija radionice Roditelji 21. stoljeća (sudionici)
Demonstracija radionice Četiri stupa roditeljstva (sudionici)
Demonstracija radionice Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta (sudionici)
Demonstracija radionice Sva naša djeca i kako ih volimo (sudionici)
Konzultacija za radionice 5 – 11

IV. MODUL – 2 dana

Demonstracija radionice Postavljanje granica: zašto i kako? (voditelji)
Demonstracija radionice Slušanje – važna vještina roditeljstva (sudionici)
Demonstracija radionice Kako dijete uči o svijetu oko sebe? (sudionici)
Demonstracija radionice Postavljanje granica: zašto i kako? (sudionici)
Demonstracija radionice Biramo i kreiramo rješenja (sudionici)
Demonstracija radionice Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja (sudionici)
Demonstracija radionice Biti roditelj: utjecaji i izbori (sudionici)
Demonstracija radionice Završetak i novi početak (sudionici)
Načini prezentacije programa RZ roditeljima (podjela materijala, letaka, uputa, razmjena kontakata, izrada plakata – kreativna radionica) / Diskusija
Upute za izradu programa za verifikaciju; pisanje izvješća (upute), evaluacija

V. MODUL – 2 dana

Specifičnosti rada s roditeljima djece s teškoćama u razvoju
Specifičnosti rada s roditeljima djece u izazovnim životnim okolnostima
Evaluacija procesa u do sada provedenim radionicama “Rastimo zajedno”
Planiranje i provedba predstojećih radionica

VI. MODUL – 2 dana

Temeljne vrijednosti roditeljstva
Razvoj osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos
Iskustva nakon provođenja radionica Rastimo zajedno-kvantitativna i kvalitativna analiza
Evaluacija rada u timovima – refleksija na evaluacijski upitnik o timskom i stručnom radu voditelja
Klub roditelja “Rastimo zajedno” – zbirka ideja za aktivnosti u Klubu roditelja “Rastimo zajedno”
Demonstracija radionice o sukobima roditelja s djecom
Demonstracija radionice o sukobima među djecom

VII. MODUL – 2 dana

Osvrt na održane klubove roditelja
Priprema za provođenje stručnog usavršavanja za odgojitelje u matičnim vrtićima – 7 radionica za odgojitelje
Iskustva suradnje s roditeljima u provođenju projekata
Iskustva suradnje s roditeljima unutar redovitog programa
Važnost uloge oca u ranom djetinjstvu
Iskustva Dječjeg vrtića “Radost” u provođenju Kluba očeva
Demonstracija radionice “Očinska uloga u ranom djetinjstvu”
Demonstracija radionice “O tatama i osjećajima”
Demonstracija radionice “O tatama i mamama”
Demonstracija radionice “Tata od zanata”

VIII. MODUL – 1 dan

Razmjena iskustava dobre prakse polaznika edukacije u suradnji s roditeljima
Fokus grupa / “World caffe” – “Odgajatelji i roditelji – na istom zadatku”
Evaluacija cijelog programa stručnog usavršavanja i podjela potvrdnica

Sažetak modula

Uvodni modul

Namijenjen je ravnateljima vrtića uključenih u edukaciju. Kroz uvodni modul prezentirat će se važnost stručnog usavršavanja u području suradnje s roditeljima. Bit će prezentirani ciljevi i program Stručno-razvojnog centra.

Modul 1

Nakon uvoda u program stručno razvojnog centra biti će održana predavanja: “Suvremeni pristupi roditeljstvu” te “Vaše dijete-naše dijete – važnost i načini suradnje s roditeljima”. Bit će prezentirana iskustva voditelja programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” Dječjeg vrtića “Radost”.

Nakon uvodnog predavanja “Komunikacija je ključ” bit te održane radionice s ciljem razvoja i uvježbavanja temeljnih vještina komunikacije (aktivno i pasivno slušanje, asertivna komunikacija, zamke komunikacije).

Modul 2

Vrijednosti i temeljne vještine rada s grupom odraslih

Kroz modul će se sudionici upoznati sa osnovnim obilježjima grupnog rada (faze razvoja grupnog rada, pristup članovima, načini komunikacije i dr.). Sudionici će proširiti spoznaje o načinima planiranja i organiziranja radionica.

Dječji vrtić “Radost” Crikvenica prezentirat će iskustvo partnerstva s roditeljima kroz rad na projektu, načine vođenja komunikacijskih roditeljskih sastanka, rad savjetovališta za roditelje, vođenje individualnih razgovora. Kroz rad u programu Publisher sudionici će imati priliku doznati kako izraditi letke i koristiti nove medije u komunikaciji s roditeljima. Govorit će se o trendovima u komunikaciji s roditeljima- preko društvenih mreža i opasnostima koje donosi Internet. Zadatak za polaznike edukacije je do idućeg modula provesti jedan komunikacijski roditeljski sastanak ili individualni razgovor.

Modul 3

Nakon osvrta na provedene roditeljske sastanke/individualne razgovore, sudionici će biti upoznati sa ishodištem i ciljevima programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno. Kroz predavanje Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta biti će predstavljen program “Rastimo zajedno”. Kroz demonstraciju radionica u kojoj će imati aktivnu ulogu, sudionici će biti upoznati s prve četiri radionice programa Rastimo zajedno (Roditelji 21. Stoljeća, Četiri stupa roditeljstva, Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta, Sva naša djeca i kako ih volimo).

Modul 4

Kroz demonstraciju radionica u kojoj će imati aktivnu ulogu, sudionici će biti upoznati s 5. do 11. radionice programa Rastimo zajedno. Sudionicima će biti prikazane mogućnosti različitih načina prezentacije programa Rastimo zajedno roditeljima. Dobiti će upute za izradu programa za verifikaciju programa “Rastimo zajedno” u matičnim vrtićima te pisanje izvješća. Zadatak za sudionike je pripremiti program za verifikaciju te krenuti s provedbom “Rastimo zajedno” radionica u svojim vrtićima najkasnije do početka veljače.

Modul 5

Tema petog modula su specifičnostima rada s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, te roditeljima djece u izazovnim životnim okolnostima. Evaluirat će se dosadašnja provedba radionica te će se planirati provedba predstojećih.

Modul 6

Sudionici će biti upoznati s temeljnim vrijednostima roditeljstva, te načinima razvoja osobne odgovornosti i odgovornosti za odnos. Provest će se kvantitativna i kvalitativna analiza iskustva nakon provođenja radionica “Rastimo zajedno”, te evaluacija rada u timovima, tj. refleksija na evaluacijski upitnik o timskom i stručnom radu voditelja.

U šestom modulu sudionici će biti upoznati s radom Kluba roditelja “Rastimo zajedno”. Prezentirat će aktivnosti u Klubu roditelja. Demonstrirat će se radionice o sukobima roditelja s djecom te o sukobima među djecom. Zadatak za sudionike je provesti jedan klub roditelja RZ i planirati radionice “Rastimo zajedno” za odgajatelje matičnog vrtića u idućoj pedagoškoj godini.

Modul 7

Sudionici će dati osvrt na održane klubove roditelja u svojim vrtićima. Pripremit će se za provođenje stručnog usavršavanja “Rastimo zajedno” za odgojitelje u matičnim vrtićima. Dječji vrtić “Radost” će prikazati svoja iskustva suradnje s roditeljima u provođenju projekata kroz prikaz provedene Građanske inicijative. Biti će prikazana iskustva i specifičnosti suradnje s roditeljima unutar redovitog programa u Dječjem vrtiću “Radost” te u drugim vrtićima Republike Hrvatske.

Govoriti će se važnost uloge oca u ranom djetinjstvu, te iskustva Dječjeg vrtića “Radost” u provođenju Kluba očeva. Kroz demonstraciju radionica, sudionici će biti upoznati sa “Rastimo zajedno” radionicama za očeve.

Modul 8

U završnom modulu razmjenjivat će se iskustva dobre prakse polaznika edukacije u suradnji s roditeljima. Kroz fokus grupe ili “Word caffe” raspravljati će se o ulozi odgajatelja i roditelja kroz temu “Odgajatelji i roditelji – na istom zadatku”. Nakon evaluacije programa slijedi podjela potvrdnica.

Kalendar modula 2019.

Uvodni modul
 • 8. veljače 2019. | 9,00 – 12,00
I. modul
 • 7. ožujka 2019. | 8,30 – 15,30
 • 8. ožujka 2019. | 8,45 – 15,45
II. modul
 • 4. travnja 2019. | 8,30 – 15,30
 • 5. travnja 2019. | 9,45 – 16,45
III. modul
 • 9. svibnja 2019. | 9,30 – 16,30
 • 10. svibnja 2019. | 8,45 – 15,45
IV. modul
 • 6. lipnja 2019. | 8,45 – 15,45
 • 7. lipnja 2019. | 9,45 – 16,45
V. modul
 • 7. studeni 2019. | 10,00 – 16,30
 • 8. studeni 2019. | 10,00 – 15,45
VI. modul
 • 9. siječnja 2020. | 10,00 – 16,30
 • 10. siječnja 2020. | 9,30 – 16,00
VII. modul
 • 6. veljače 2020. | 9,30 – 15,30
 • 7. veljače 2020. | 9,00 – 16,30
VIII. modul
 • 28. veljače 2020. | 9,00 – 16,45

Kalendar modula 2020.

Uvodni modul
 • 13. veljače 2020. | 9,00 – 12,00
I. modul
 • 5. ožujka 2020. | 8,30 – 15,30
 • 6. ožujka 2020. | 8,45 – 15,45
II. modul
 • 2. travnja 2020. | 8,30 – 15,30
 • 3. travnja 2020. | 9,45 – 16,45
III. modul
 • 7. svibnja 2020. | 9,30 – 16,30
 • 8. svibnja 2020. | 8,45 – 15,45
IV. modul
 • 4. lipnja 2020. | 8,45 – 15,45
 • 5. lipnja 2020. | 9,45 – 16,45
V. modul
 • 5. studeni 2020. | 9,30 – 16,00
 • 6. studeni 2020. | 9,45 – 15,15
VI. modul
 • 7. siječnja 2021. | 9,30 – 16,30
 • 8. siječnja 2021. | 8,45 – 15,00
VII. modul
 • 4. veljače 2021. | 9,30 – 15,30
 • 5. veljače 2021. | 9,00 – 16,30
VIII. modul
 • 26. veljače 2021. | 9,00 – 16,45

Ponuda edukacija

Edukaciju provodimo u suradnji s profesorima – znanstvenicima s Učiteljskog i Tehničkog fakulteta u Rijeci, stručnjacima Centra za pomoć u zajednici Izvor iz Selca, stručnjacima iz drugih ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te temeljem naših postignuća u podršci roditeljstvu i suradnji s roditeljima.

Polaznici edukacije tijekom edukacije dobivaju dvije potvrdnice Prva potvrdnica omogućuje polaznicima provođenje radionica s roditeljima Rastimo zajedno kao obvezu praktičnog dijela edukacije, te verifikaciju programa pri MZO za matične vrtiće. Druga potvrdnica je dokument o uspješno završenoj cjelovitoj edukaciji polaznika u i stručno razvojnom centru, broju sati edukacije te jednom provedenom ciklusu radionica “Rastimo zajedno”.

TRAJANJE

Program edukacije ostvarivat će se kroz 9 modula – uvodni modul i 8 edukativnih modula. Moduli su dvodnevni, osim zadnjeg koji je jednodnevni.
Termini održavanja: veljača (uvodni modul), ožujak, travanj, svibanj, lipanj u prvoj pedagoškoj godini te studeni, prosinac, siječanj i veljača u drugoj pedagoškoj godini provođenja edukacije (četvrtak i petak).

CIJENA EDUKACIJA

Za dvodnevni modul iznosi 800 kn za jednog polaznika, 600 kn za drugog polaznika i 400 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića.
Za jednodnevni modul 400 kn za jednog polaznika, 300 kn za drugog polaznika i 200 kn za trećeg polaznika iz istog vrtića.
Uvodni modul se ne plaća.

Broj polaznika po edukaciji je 18 – 25 (da bi se održali moduli potrebno je minimalno 18 polaznika)
Sudionici se mogu prijavljivati putem registracijskog lista. Na mrežnoj stranici vrtića bit će sve obavijesti vezane za rad SRC-a.

Registracijski list

[]
1 Step 1

Ovdje možete ispuniti prijavu za edukaciju u stručno-razvojnom centru za podršku roditeljstvu i program "Rastimo zajedno" Dječjeg vrtića "Radost" 

Registracijski list

ZA EDUKACIJU U STRUČNO-RAZVOJNOM CENTRU ZA PODRŠKU RODITELJSTVU I PROGRAM "RASTIMO ZAJEDNO" DJEČJEG VRTIĆA "RADOST" CRIKVENICA

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Izbornik