vrtić
INFO KUTAK

Programi

Organizacija odgojno-obrazovnog procesa prilagođava se potrebama i interesu djece. Potiču se individualne i individualizirane aktivnosti, uz fleksibilno korištenje prostora i materijala. Pritom se osnažuje prirodna znatiželja djece, poštuju njihovi interesi i potrebe.
SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
5,5 i 10 SATI
60 - 120 €
SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
5,5 i 10 SATI
60 - 120 €

Redoviti programi

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Ciljevi redovitih programa su osiguranje dobrobiti (emocionalna, tjelesna, obrazovna i socijalna) za dijete, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija.
Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu). Dobno mješovite skupine omogućuju kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi. 10-satni jaslički i vrtićki programi se provode u svim objektima, a 5,5-satni vrtićki program u Crikvenici.
Sve sobe dnevnih boravka su općom i didaktičkom opremom prilagođene potrebama programa, a djeca mogu, ovisno o organizaciji aktivnosti, koristiti i druge prostore vrtića. Dolazak djece u vrtić je fleksibilan, roditelji mogu dovesti i odvesti dijete iz vrtića tijekom radnog vremena skupine.
JADRANOVO
1 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 120 €
JADRANOVO
1 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 120 €

Montessori program

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Montessori pedagogija je alternativni model odgoja i obrazovanja djece utemeljen na učenju Marije Montessori prema kojem je promatranje djece ključno u cilju shvaćanja djetetovih mogućnosti i sagledavanju potreba u samostalnom razvoju.
Posebnu pozornost pridaje dječjoj individualnosti, samomotivaciji, dječjoj sposobnosti samorazvoja i usavršavanja vlastitih sposobnosti te razvijanju urođenih potencijala. Montessori metoda ostvaruje se kroz plan i program uz pomoć posebno izrađenog didaktičkog materijala.
Pristup djetetu i njegovim potrebama jedinstven je i usmjeren razvoju vještina i znanja djeteta potrebnih za njegovo buduće sudjelovanje u društvu kao odrasle osobe.
Saznaj više
djeca
CRIKVENICA
6 - 7 GODINA
2,5 SATA
BESPLATAN
CRIKVENICA
6 - 7 GODINA
2,5 SATA
BESPLATAN

Program predškole

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Provodi se kao kraći program za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju.
Kraći program predškole se organizira od 1. veljače do 31. svibnja u trajanju od 2,5 sata dnevno. Kraći program predškole je besplatan za djecu koji imaju prebivalište ili boravište u Gradu Crikvenici.
Cilj programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina, vrijednosti i stavova, odnosno kompetencija s naglaskom na razvoj inovativnosti, stvaralaštva, rješavanja problema, razvoj kritičkog mišljenja, poduzetnosti, informatičke pismenosti i socijalnih kompetencija.
skulptura
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
86 €
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
86 €

Program za djecu s teškoćama

Program se ostvaruje u cjelodnevnom trajanju zbog potrebe za stručnim individualnim radom (defektološki tretman, fizikalna terapija) za djecu s teškoćama, a koji se ne može ostvariti u redovitim vrtićkim programima. U program se uključuju djeca s većim utjecajnim teškoćama u razvoju.
Osnovna premisa programa je inkluzija koja omogućuje djetetu s teškoćama mogućnost promatranja i oponašanja dobrih modela učenja te životnih interakcija s djecom koja nemaju teškoća.
Takav pristup u svakodnevnim životnim situacijama i planiranim situacijama učenja omogućuje svoj djeci, a naročito djetetu s teškoćama u razvoju, razvoj osobnih kompetencija koje mu pomažu da živi kvalitetnim životom u okolnostima koje čine odrastanje.
CRIKVENICA
4 - 6 GODINA
2 x 45 MINUTA
23 €
CRIKVENICA
4 - 6 GODINA
2 x 45 MINUTA
23 €

Kraći program engleskog jezika

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Cilj programa je poticanje razvoja komunikacije i socijalne interakcije djece na engleskom jeziku na prirodan i spontan način u poticajnom okruženju.
Poseban naglasak se stavlja na razvijanju interesa te stjecanju pozitivnih stavova prema ljudima s različitom kulturom, tradicijom i osobnostima, kao i prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.
Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 4 do 6 godina, a provodi se od listopada do kraja svibnja dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta u popodnevnom terminu.
CRIKVENICA
3 - 6 GODINA
1 x 90 MINUTA
23 €
CRIKVENICA
3 - 6 GODINA
1 x 90 MINUTA
23 €

Kraći program za darovitu djecu

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Program je namijenjen potencijalno darovitoj djeci, u dobi od navršene treće godine do polaska u školu. Identifikaciju potencijalno darovite djece provode odgajatelji, roditelji i stručni tim vrtića.
Prije upisa u skupinu potrebno je provesti testiranje sposobnosti od strane psihologinje vrtića. Program se provodi od studenog do kraja svibnja jednom tjedno u trajanju od 90 minuta u popodnevnom terminu.
Psihologinja i odgojiteljica surađuju oko planiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti te izrade i evaluacije individualnog programa za svako dijete.
klackalica
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 100 €
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 100 €

Program senzorne integracije

Cilj programa je stvoriti kvalitetno i poticajno senzomotoričko okruženje kojim će se utjecati na uspješnije primanje, obradu i organizaciju senzornih informacija u cilju unapređivanja cjelokupnog razvoja djeteta. Temeljne zadaće program sa specifičnim sadržajima senzorne integracije usklađene su s individualnim potrebama, s naglaskom na senzornim potrebama, razvojnim mogućnostima i interesima djeteta.
Program provode odgojiteljice sa završenom edukacijom primjena načela senzorne integracije prema Ayres u odgoju i obrazovanju djece.
Skupina u kojoj se provodi program senzorne integracije je prostorno i organizacijski povezana sa skupinom djece s teškoćama u razvoju na način koji omogućava u određena doba dana (u sklopu trajanja programa) slobodnu cirkulaciju djece obiju skupina čime se pridonosi razvoju inkluzije i svih prednosti koje ona donosi.
CRIKVENICA
5 - 6 GODINA
2 x 45 MINUTA
23 €
CRIKVENICA
5 - 6 GODINA
2 x 45 MINUTA
23 €

Kraći program folklora

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Kraći program "Zatancajmo" svojim sadržajem promiče vrijednosti čuvanja kulturnih dobara, kao i odgovorno ponašanje prema nasljeđu i životnoj okolini. Učenje narodnih plesova predstavlja jedan od najboljih načina upoznavanja djece s tradicijom i uvođenja u plesnu kulturu.
Program osnažuje i razvija svijest djeteta o pripadnosti zajednici njegujući tradiciju i kulturu karakterističnu za sredinu u kojoj dijete živi kroz ples i igre s pjevanjem.
Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 5 godina do polaska u školu, a provodi se od listopada do kraja svibnja dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta u popodnevnom terminu.
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 100 €
CRIKVENICA
3 - 7 GODINA
10 SATI
66 - 100 €

Vjerski program

SVI OBJEKTI
1 - 7 GODINA
10 SATI
500 - 900 kn
Vjerski program je cjelodnevni redoviti vrtićki program u kojem su integrirani elementi katoličko-vjerskog odgoja. Program provode posebno educirane odgojiteljice koje su završile teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi.
Cilj katoličko-vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjeru, ljubav, nadu i osobnost.
U oblikovanju programa vodi se briga o njegovoj religioznoj dimenziji koja mora odgovarati potrebama kako djeteta tako i roditelja, imajući na umu da vjerski odgoj nije izdvojen iz odgojno-obrazovnog rada već je integriran kao njegov sastavni dio.