Natječaji

Od 15. do 23. listopada 2019. godine traje natječaj za radno mjesto:
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega poslova

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– životopis
– domovnicu
– diplomu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kandidat koji nije položio stručni ispit se može primiti pod uvjetom da isti položi u zakonskom roku)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
– potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajna dokumentacija se dostavljaj u preslici ili digitalnom formatu, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj traje od 15. do 23. 10. 2019. Natječajna dokumentacija se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić “Radost”, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51 260 Crikvenica ili na e-mail: natjecaji@radost-crikvenica.hr s naznakom “Za natječaj za odgojitelja”. Nepravovremene i nepotpune molbe se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati natječaja će se objaviti na ovoj stranici u roku 8 dana od dana donošenja odluke. Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime, mjesto prebivališta i stručna sprema).

Izbornik