Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem usmenog, pisanog ili online zahtjeva službeniku za informiranje. Poslove službenika za informiranje obavlja tajnik vrtića. Zahtjev se može uputiti osobno u tajništvu vrtića, na broj telefona 241-799, na email tajnik@radost-crikvenica.hr ili poštom na adresu Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51 260 Crikvenica. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija koju posjeduje vrtić od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Zahtjev se može preuzeti ovdje.

U svrhu ponovne uporabe vrtić nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od vrtića može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Izbornik