vrata

Upisi

Upisni rok za jasličke i vrtićke programe te program za djecu s teškoćama traje od kraja travnja do sredine svibnja. Upisi u program za darovitu djecu počinje početkom listopada, a za program predškole početkom siječnja.
Upis u vrtić ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Crikvenice. Iznimno, u program predškole se mogu upisati i djeca s boravištem na području Grada Crikvenice.

Djeca ostvaruju prednost pri upisu prema kriterijima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na temelju tih kriterija se utvrđuje broj bodova za svako dijete te se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću.

Djeca koja se ne uspiju upisati se pribilježavaju na listu čekanja te se, ovisno o broju bodova i rasporednu na listi čekanja, upisuju u vrtić tijekom godine kad se oslobodi mjesto.

Za više informacija o upisima možete nas kontaktirati na broj 091-241-7991 ili e-mail: upisi@radost-crikvenica.hr.

Upisi

Upise provodi stručni tim (psiholog, pedagog i zdravstvena voditeljica). Rezultati upisa u redovitom upisnom roku objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića u roku 30 dana od dana završetka redovitog upisnog roka. Uz pisanu suglasnost roditelja, rezultat upisa djeteta u redovitom upisnom roku se može objaviti na internetskoj stranici vrtića.

Djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine se mogu upisati ako im grad ili općina u kojoj dijete ima prebivalište odobri sufinanciranje boravka u vrtiću.

Prije nego što upisano dijete počne pohađati vrtić roditelj je obvezan:
– obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića
– dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
– potpisati ugovor s vrtićem.

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Obvezni dokumenti

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se predaje putem online obrasca.
Iznimno, roditelji koji nisu u mogućnosi predati online zahtjev, isti mogu (zajedno s potrebnom dokumentacijom) dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u poštanski sandučić u vrtiću na adresi Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51260 Crikvenica.

Pri upisu se obvezno predaje sljedeća dokumentacija:

1. ZAHTJEV ZA UPIS – putem online obrasca, odnosno pdf obrasca (ako se dostavlja u papirnatom obliku)
2. DOKAZ O PREBIVALIŠTU DJETETA – preslika osobne iskaznice oba roditelja (ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta), odnosno preslika osobne iskaznice djeteta ili potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta ne starija od 6 mjeseci (ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta). Za kraći program predškole se može dostaviti i potvrda o boravištu djeteta.

Zahtjev za upis se može predati i izvan upisnog roka te će se dijete, ovisno o popunjenosti vrtića, upisati u vrtić ili staviti na listu čekanja. No, dijete će se lakše upisati tijekom redovitih upisa jer tada ima najviše slobodnih mjesta.

Dokumenti potrebni za bodove

Dokumente kojima se utvrđuju bodovi roditelji predaju prema kriteriju koji se odnosi na njih, odnosno njihovo dijete. Prema broju bodova, od većeg ka manjem, se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću.

  • DIJETE ZAPOSLENIH RODITELJA – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili druga javna isprava o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starije od 6 mjeseci (2 boda za svakog zaposlenog roditelja)
  • DIJETE IZ OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ostale djece u obitelji (1 bod za svako dijete)
  • DIJETE S TEŠKOĆAMA – rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja pri Centru za socijalnu skrb (6 bodova)
  • DIJETE RODITELJA KOJI PRIMA DJEČJI DOPLATAK – rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu (1 bod)
  • DIJETE SAMOHRANOG RODITELJA – rodni list djeteta ne stariji od 6 mjeseci, preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete (4 boda)
  • DIJETE U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU – utvrđuje vrtić na temelju datuma rođenja djeteta (8 bodova)
  • DIJETE RODITELJA HRVI – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata (6 bodova)
  • DIJETE U UDOMITELJSKOJ OBITELJI – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji (4 boda)
Programi
Cijene i olakšice
Izbornik