faq
INFO KUTAK

Česta pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na neka od najčešće postavljenih pitanja. Ako niste našli odgovor, možete nas kontaktirati.
Pravo prvenstva pri upisu u sva upisna mjesta ostvaruje djeca s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice. Upisno područje obuhvaća mjesta Crikvenicu, Dramalj, Jadranovo i Selce.
Prednost pri upisu za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. Navedena prednost se boduje sa 100 bodova. U pedagoškoj godini 2023./24. to su djeca rođena prije 1. travnja 2019. godiine. Nakon njih se upisuju ostala prema ostvarenim bodovima.
Dijete koje nam prebivalište ili boravište na području Grada Crikvenice se upisuje nakon što se upišu djeca koja imaju pravo prvenstva pri upisu.
Dijete koje nema prebivalište ili boravište na području Grada Crikvenice se može upisati uz uvjet da jedinica lokalne samouprave djetetovog prebivališta odobri da će podmiriti udio u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa programa ili ako roditelj prihvati plaćanje ekonomske cijene programa.

Mjesečna ekonomska cijena 10-satnih programa:

 • vrtićki program - 353,77 eura
 • jaslički program - 527,07 eura
 • program za djecu s teškoćama - 1.360,17 eura

Zahtjev za upisi u 10-satne i 5,5-satne programe se predaje putem web aplikacije e-Upisi. Za korištenje aplikacije je potrebno imati korisnički račun u sustavu e-Građani. Dokumenti potrebni za upise i bodovanje se automatski povlače iz sustava e-Građani. U slučaju da se određeni dokument ne nalazi u sustavu, roditelj može isti učitati prilikom predaje zahtjeva za upis.

Zahtjevi za upis u kraće programe (darovita djeca, engleski jezik i program predškole) se predaju putem online obrasca. Za navedene programe se bodovanje ne provodi te nisu potrebni nikakvi dodatni dokumenti.
Ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta prilaže se osobna iskaznica oba roditelja ili osobna iskaznica djeteta.
Ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta prilaže se osobna iskaznica djeteta ili potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta.
Ne, ako ima slobodnih mjesta, u vrtić se može upisati i dijete nezaposlenih roditelja ili dijete koje ne ostvaruje bodove po drugim kriterijima.
Zahtjev se može predati u naknadnom upisnom roku samo kada u vrtiću ima slobodnih mjesta. Obavijest o naknadnom upisnom roku se objavljuje na web stranici vrtića i putem e-maila za roditelje koji su se pribilježili na newsletter. Predaja zahtjeva izvan naknadnog upisnog roka nije moguća.
Kriteriji za bodovanje su utvrđeni čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Na temelju broja bodova, od većega ka manjem, se popunjavaju slobodna mjesta. O bodovanju kriterija možete saznati ovdje.
Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu se utvrđuje prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu. U slučaju da djeca s istim datumom rođenja ostvare jednak broj bodova, prednost pri upisu ima ranije predani zahtjev.
Ne, u sustavu e-Upisa ne postoje liste čekanja. Roditelj neupisanog djeteta je dužan ponovo predati zahtjev za upis u sljedećem upisnom roku.
Rezultati za 10-satne i 5,5 satne programe se objavljuju na web stranici vrtića. Objava se sastoji od rang liste s jedinstvenom šifrom zahtjeva i brojem bodova.
Prvo se objavljuju privremeni rezultati upisa, a nakon rješavanja prigovora na privremene rezultate upisa se objavljuju konačni rezultati upisa. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću poštom, osobno u tajništvu vrtića ili na e-mail vrtic@radost-crikvenica.hr u roku 5 dana od objave privremenih rezultata.
Rezultati upisa za programe za koje se ne provode e-Upisi se objavljuju slanjem obavijesti roditeljima putem e-maila ili na drugi odgovarajući način.

Prije početka pohađanja vrtića roditelj je obvezan ispuniti inicijalni upitnik, dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i potpisati ugovor s vrtićem.

Ovisno o svojim potrebama, roditelj može ispuniti i sljedeće obrasce:

 • izjavu o pratnji djeteta - ispunjava se ako roditelj želi navesti druge osobe koje mogu dovoditi i odvoditi dijete
 • privola za korištenje osobnih podataka - ispunjava se dobrovoljno, privola se odnosi na korištenje fotografija, video i audio zapisa djeteta nastalih u sklopu odgojno-obrazovnog rada te komunikaciju putem virtualnih grupa za roditelje i e-maila
 • e-račun - ako želite primati račun na e-mail.
Upis djeteta u vrtić se uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Ako dijete ima kontraindikacije na pojedina cijepljenja, potrebo je dostaviti potvrdu liječnika.
Iznimno, uz nerizičnu anamnezu, može se odobriti upis djeteta bez ožiljka od cijepljenja tj. necijepljenog protiv tuberkuloze, zbog trajanja postupka, a to se cijepljenje može nakon testiranja obaviti naknadno.
Upisi se ne provode za djecu koja već pohađaju vrtić.  Roditelj djeteta koje pohađa vrtić je obvezan predati zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića u sljedećoj pedagoškoj godini. Zahtjev se pradaje u drugoj polovici travnja. O obvezi predaje zahtjeva roditelje obaviještava djetetov odgojitelj. Ako roditelj pravodobno ne dostavi zahtjev, dijete će se ispisati najkasnije na kraju tekuće pedagoške godine.
Za ispis djeteta iz vrtića dovoljno je poslati zahtjev.

Vrtić može ispisati dijete u sljedećim slučajevima:

 • ako roditelj ne plati dospjela potraživanja u roku od 30 dana od dana dospijeća obveze
 • ako dijete izostane iz vrtića duže od 30 dana, a vrtić ne bude obaviješten o razlozima izostanka
 • u slučaju neopravdanog nedolaska na dogovoreni termin adaptacije
 • ako roditelj odbije suradnju u interesu zdravlja djeteta i druge djece u vrtiću
 • ako roditelj ne dostavi zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića za sljedeću pedagošku godinu
 • u drugim slučajevima povrede ugovornih odredbi ili drugih propisa od strane roditelja.
Cijene i olakšice donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice odlukom o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja (Službene novine Grada Crikvenice br. 9/15, 39/17, 60/19 i 87/20).
Da, olakšice za bolovanje djeteta i godišnji odmor duži od 20 radnih dana se mogu priznati retroaktivno, npr. ako ste potvrdu o godišnjem odmoru za srpanj dostavili u listopadu, olakšica će se obračunati na sljedećem računu.
Da, Grad Crikvenica pruža mogućnost podmirenja troškova vrtića u iznosu od 50 ili 100 % temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu, socijalnog i/ili prihodovnog uvjeta.
Odluku o podmirenju troškova boravka u vrtiću utvrđuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu u Gradu Crikvenici. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje ove olakšice se može preuzeti ovdje.
Uplatnice se dostavljaju u djetetov pretinac u vrtiću ili putem e-maila. Dostavu na e-mail možete aktivrati putem online obrasca.
Dug prema vrtiću je naveden na uplatnici, a možete kontaktirati i računovodstvo na broj 455-428 ili e-mail: tatjana.cop@crikvenica.hr.
Iz mnogih je studija vidljiv različiti pozitivni efekt boravka djece u mješovitim skupinama, posebno u znanju i savladavanju društvenih vještina. Pregled 18 studija koje se bave uspjesima djece u mješovitim skupinama navodi da su ta djeca uspješnija u akademskim vještinama, imaju jače samopouzdanje, bolje razvijene socijalne vještine te bolji odnos prema vrtiću, a kasnije i školi.
Više o dobno mješovitim skupinama možete pročitati - ovdje.
Djetetu koje pohađa vrtić, odnosno čiji boravak u drugom dječjem vrtiću sufinancira Grad Crikvenica, će se omogućiti prelazak u drugi program ili skupinu kad se oslobodi mjesto u navedenom programu/skupini. Za premještaj je potrebno ispuniti zahtjev. Ako postoji više zahtjeva nego slobodnih mjesta, djeca se premještaju prema redu zaprimanja zahtjeva, od starijeg prema novijem.
Mišljenje se izdaje u roku 30 dana od dana uredne predaje zahtjeva. MIšljenja se najčešće izdaju pri upisu djece u školu te je preporuka roditeljima da na vrijeme predaju zahtjev jer sastavljanje mišljenja zahtijeva određeno vrijeme.
Bolesno dijete ne smije dolaziti u vrtić. Roditelj je dužan obavijestiti vrtić o razlozima izostanka djeteta.  Ako se dijete razboli u vrtiću odmah se pozivaju roditelji kako bi se dijete zbrinulo na kućnu njegu. Nakon završenog liječenja i povratka djeteta u vrtić, roditelj je dužan dostaviti ispričnicu.
Dijete koje je izbivalo iz vrtića zbog nekog drugog razloga u trajanju duljem od 60 dana traba ponoviti cijeli liječnički pregled ili dio pregleda ovisno o razlogu izostanka te dostaviti potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu.
Ne. U iznimnim situacijama, kada roditelji nisu dostupni ili su spriječeni, a lijek treba dati hitno (npr. kod jako visoke temperature), može ga dati zdravstvena voditeljica uz dopuštenje roditelja i prema konzultacijama liječnika.
Jelovnici se sastavljaju u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine br. 105/02, 55/06 i 121/07).
Obroci se pripremaju u skladu s HACCP sustavom. Nastavni zavod za javno zdravstvo periodično ispituje energetsku vrijednost obroka, mikrobiološku ispravnost i kemijsku analizu obroka. Također se periodično provjerava i zdravstvena ispravnost namirnica.